Kyokushi, Kenji Kurosaki sensei


© 2010 savethepicture.net