Shin bu ken dojo Amsterdam, Sato sensei Hai walking


© 2010 savethepicture.net