Rinus Schulz shuto uke at the Kyokushin honbu dojo Amsterdam


© 2010 savethepicture.net