Taikiken gedan tsuki defense with jodan tsuki counter in one!

Taikiken gedan tsuki defense with jodan tsuki counter in one


© 2010 savethepicture.net